سرخط خبرها:

شرکت دوریس شیپینگ

آدرس:
دبی، صندوق پستی 72749
تلفن: +97143289000
دورنگار: +97143298855
ایمیل: info@dorisshipping.ae
وب سایت: www.dorisshipping.ae