سرخط خبرها:

شرکت ناوگان بار

آدرس:
تهران، خیابان خرمشهر (آپادانا)، شماره 101
کدپستی 1533864163
تلفن: 88531771
دورنگار: 88741438
ایمیل: info@nbcccargo.com
وب سایت: www.nbccargo.com